กำหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

49,999 บาท