กำหนดการเดินทาง 14 เมษายน - 28 กันยายน 60

เดินทางโดย : 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 เมษายน - 29 กันยายน 60

เดินทางโดย : F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 14 เฒษายน -28 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

24,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 เมษายน - 23 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์ ประตู 6 Nok Air (DD)

เริ่มต้นท่านละ

10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทยไลออนแอร์

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทยไลออนแอร์

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 14 เมษายน - 28 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

เริ่มต้นท่านละ

19,900 บาท

กำหนดการเดินทาง มกราคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินบากอกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส / แอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

16,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 มีนาคม - 3 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)

เริ่มต้นท่านละ

9,800 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 24 มีนาคม - 23 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 6 Thai Lion Air (SL)

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 8 เมาายน - 9 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ Myanmar Airway (8M)

เริ่มต้นท่านละ

24,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 เมษายน - 22 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยไลออนแอร์

เริ่มต้นท่านละ

10,900 บาท

เริ่มเดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน

เดินทางโดย : AIR ASIA (FD)

เริ่มต้นท่านละ

10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

เดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2560

เดินทางโดย : AIR ASIA (FD)

เริ่มต้นท่านละ

8,888 บาท

กำหนดการเดินทาง 23 มีนาคม - 13 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

เริ่มต้นท่านละ

19,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 3 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD)

เริ่มต้นท่านละ

7,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 4 พฤษพาคม 28 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

23,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 เมษายน - 23กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์ ประตู 6 Nok Air (DD)

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง มกราคม - มิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง มกราคม - มิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 เมษายน - 23 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์ Nok Air (DD)

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 6 เมษายน - 22 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 6 Thai Lion Air (SL)

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 17 มีนาคม - 29 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

10,900 บาท

สิงหาคม - กัยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

10,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 14 เมาายน - 22 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

เริ่มต้นท่านละ

18,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 6 เมษายน - 22 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

เริ่มต้นท่านละ

13,900 บาท