กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์ / สายการบินไลออนแอร์

เริ่มต้นท่านละ

4,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทยไลออนแอร์

เริ่มต้นท่านละ

7,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

เริ่มต้นท่านละ

13,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน Thai Lion Air

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินบางกอกแอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน Thai Lion Air

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน Thai Lion Air

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

18,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน Bangkok Airways (PG)

เริ่มต้นท่านละ

19,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : 12 - 16 ส.ค.60 / 9 - 13 ก.ย.60

เดินทางโดย : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

24,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินเมียนมาร์แอรเวย์

เริ่มต้นท่านละ

23,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

31,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

20,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินบางกอกแอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

14,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

18,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

24,900 บาท

ก.ค. - ส.ค. 2560

เดินทางโดย : การบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

5,995 บาท

กำหนดการเดินทาง 23 มีนาคม - 13 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

เริ่มต้นท่านละ

19,900 บาท

ก.ค.- ก.ย.60

เดินทางโดย : สายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

7,999 บาท

ก.ค. - ก.ย. 2560

เดินทางโดย : ไทยไลอ้อนแอร์

เริ่มต้นท่านละ

9,998 บาท

กรกฎาคม – กันยายน 60

เดินทางโดย : เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

เริ่มเดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน

เดินทางโดย : AIR ASIA (FD)

เริ่มต้นท่านละ

10,900 บาท

เดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2560

เดินทางโดย : AIR ASIA (FD)

เริ่มต้นท่านละ

8,888 บาท

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

11,559 บาท

สิงหาคม - กัยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกแอร์

เริ่มต้นท่านละ

10,999 บาท