กดำหนดการเดินทาง 23 พฤษภาคม - 29 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เริ่มต้นท่านละ

59,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 8 เมษายน - 21 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

48,888 บาท

กำหนดการเดินทาง 15 พฤษภาคม - 2 กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินไทย (TG)

เริ่มต้นท่านละ

36,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 26 เมษายน - 29 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เริ่มต้นท่านละ

58,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 3 - 16 กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินไทย (TG)

เริ่มต้นท่านละ

58,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 24 พฤษภาคม - 1 กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

36,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 6 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไทย (TG)

เริ่มต้นท่านละ

47,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 8 มิถุนายน - 26 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินแอร์แอสตาน่า

เริ่มต้นท่านละ

55,999 บาท

ก.ค. - ต.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินเอติฮัด แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

47,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 22 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)

เริ่มต้นท่านละ

35,553 บาท

กำหนดการเดินทาง 3 - 16 กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : โดยสายการบินไทย (TG)

เริ่มต้นท่านละ

58,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

45,555 บาท