กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน Bangkok Airways (PG)

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม2561

เดินทางโดย : สายการบินลาวแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

10,999 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - กัันยายน 2560

เดินทางโดย : LAO AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

9,499 บาท