กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

22,900 บาท

เดินทาง ธ.ค.60-เม.ย.61

เดินทางโดย : เรือ SUPERSTAR GEMINI

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

เดินทาง ธ.ค.60-เม.ย.61

เดินทางโดย : เรือ SUPERSTAR GEMINI

เริ่มต้นท่านละ

9,900 บาท

เดินทาง ก.พ.-เม.ย.61

เดินทางโดย : เรือ SUPERSTAR GEMINI

เริ่มต้นท่านละ

8,900 บาท