WS Seasonal PRO Taiwan 4 Day IT Apr-Oct 2017 (1)

เริ่มต้นที่ท่านละ 15,999 บาท
เดินทางโดย : สายการบินไทเกอร์ แอร์
WS Seasonal PRO Taiwan 4 Day IT Apr-Oct 2017 (1)
สนามบินดอนเมือง-ไต้หวัน-เถาหยวน
ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-อาบน้ำแร่
ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง 
ไทเป-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ
>>>>รายละเอียดคลิ๊ก<<<<
อัตราค่าบริการ***21-24 เม.ย. / 25-28 พ.ค. / 9-12, 23-26 มิ.ย. / 21-24 ก.ค. / 12-15, 25-28 ส.ค. / 8-11, 22-25 ก.ย. 60***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                                         15,999.-          บาท
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                     15,999.-          บาท
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                 15,999.-          บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                             4,500.-            บาท
 
อัตราค่าบริการ***15-18 เม.ย. / 10-13 พ.ค. 60***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                                         16,999.-          บาท
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                     16,999.-          บาท
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                 16,999.-          บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                             4,500.-            บาท
 
อัตราค่าบริการ***8-11 ก.ค. / 13-16 ต.ค. 60***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                                         17,999.-          บาท
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                     17,999.-          บาท
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                 17,999.-          บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                             4,500.-            บาท
 
อัตราค่าบริการ***28 เม.ย.-1 พ.ค. / 21-25 ต.ค. 60***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                                         20,999.-          บาท
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                     20,999.-          บาท
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                 20,999.-          บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                             5,500.-            บาท
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ไทเป-กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 1,000 NT$*** ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน กรณีที่สถานฑูตประกาศให้ยื่นว่าปกติ
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 
***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน        / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน        / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน                   / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
หมายเหตุ
1.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.       บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
4.       การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5.       เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6.       การท่องเที่ยวประเทศไต้หวันนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว  หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
ดาว์โหลดรายละเอียดข้อมูลแบบครบถ้วนของ WS Seasonal PRO Taiwan 4 Day IT Apr-Oct 2017 (1)
ติดตามเรื่องราวต่างๆ และแชร์บทความนี้ :  

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน