สิงหาคม - ธันวาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน Thai Smile Airways

เริ่มต้นท่านละ

13,331 บาท

เดินทาง ก.ย.60-ม.ค.61

เดินทางโดย : สายการ เจ็ท แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

39,900 บาท

เดินทางเดือน มกราคม 61 - เมษายน 61(สงกรานต์)

เดินทางโดย : แอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

12,991 บาท

เดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน THAI AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

66,900 บาท