กำหนดการเดินทาง : 05-09 พ.ค. 60

เดินทางโดย : สายการบินไทย (TG)

เริ่มต้นท่านละ

37,900 บาท