กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

22,800 บาท

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : โดยสายการบินไทย (TG)

เริ่มต้นท่านละ

32,999 บาท

เดินทาง ก.ย.60-ม.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน Druk Air

เริ่มต้นท่านละ

49,900 บาท

เดินทาง 30 ธ.ค. 2560 – 5 ม.ค. 2561

เดินทางโดย : สายการบิน THAI AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

50,500 บาท

สิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน การบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

32,900 บาท

กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน การบินไทย ( Thai airway )

เริ่มต้นท่านละ

32,991 บาท

Copyright © 2015 All Rights Reserved. Designed by Siam Webdesign